คณะผู้บริหาร

นายมกรานนท์ โพธิ์ชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนัทธนากรณ์ พิมพ์เนาว์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา