กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววราพร ตันเส็ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น

นางสาวณัฐมล รอดพิทักษ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยครู)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3