กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายกรกช พึ่งพิบูลย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวธิวาพัทธ์ พรมพัฒ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางพิมพา พิพรพงษ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยครู)