กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายภราดร ภู่ระหงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายภานุวัฒน์ หงษานาวา
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4