กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุมณฑา กิจเจริญไชย
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยครู)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3