กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกันยา ป้อมถาวร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวปรียาลักษณ์ อ่อนหวาน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุดารัตน์ ลิ้มเฮง
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยครู)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5